Shree Satyanarayan Katha 18 August 2013

    Shree Satyanarayan Katha at Patel Samajwadi, Tithal Road Valsad By Gayatri Pragna Parivar Valsad. 396001